Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

 

Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (oś priorytetowa 8, działanie 8.3) „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą Przyszłość”.

                            Brok dn. 01.08.2014 r.

MIESZKAŃCY

GMINY BROK

W związku z realizacją projektu pn.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brokw ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, działanie 8.3, Gmina Brok zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców gminy na usługi Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów.

Formularz ankiety dostępny jest w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Brok lub do pobrania w pliku załączonym do pisma na stronie www.brok.pl.

Wypełnione ankiety należy złożyć do 11 sierpnia 2014 roku w urzędzie: osobiście, przesyłką pocztową na adres Urząd Gminy Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Formularz ankiety.doc

                                                                           Z poważaniem,

Burmistrz Gminy Brok

/-/Marek Młyński

                                                                                   

Brok, 26 czerwca 2014 r.
O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A   G M I N Y   B R O K


„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA    31 lipca 2014 r. DO GODZ. 15:00
Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie przez uprawnionego Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Głównym celem projektu jest:

  • zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Brok zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności,
  • zapewnienie dostępu do Internetu i zakup sprzętu komputerowego dla 6 jednostek podległych Beneficjentowi.


Zgodnie z założeniami POIG 2007 – 2013 grupą docelową projektu są:

  •     gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  •     dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
  •     osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  •     osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,
  •     dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowanym przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
  • Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w Projekcie są gospodarstwa domowe,                           w których nie ma komputera i dostępu do Internetu.


Mieszkańcy Gminy Brok mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Broku o przyznanie im bezpłatnego komputera wraz z bezpłatnym dostępu do Internetu. Dokumenty tj. wniosek o udział w projekcie, oświadczenie o dochodach za 2013 r., oświadczenie o niepełnosprawności i inne niezbędne oświadczenia oraz regulamin uczestnictwa dostępne są w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, pokój nr 12, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym jak również na stronie internetowej www.brok.pl i www.bip.brok.pl.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07 – 306 Brok, pokój nr 12 do dnia 31 lipca 2014 r.


Miejsca pobierania wniosków:
a) Urząd Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, pokój nr 12,
b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Broku,
c) Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,
d) Szkoła Podstawowa w Kaczkowie Starym,
e) Na stronie internetowej: www.brok.pl i www.bip.brok.pl .

 

  Uwaga: Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do Projektu.

Informację i wyjaśnienie dotyczące niezbędnych dokumentów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Broku, pokój nr 12 oraz pod nr tel. 29-74–57-587.

PLIKI DO POBRANIA

1. Regulamin uczestnictwa w Projekcie.

2. Deklarację uczestnictwa w Projekcie.

3. Formularz zgłoszeniowy.

4. Oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym.

5. Oświadczenie o wysokości dochodów.

6. Opinia o udzielonych stypendiach socjalnych - dot. dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

7. Zaświadczenie z GOPS w Broku potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

8. Zaświadczenie o wynikach w nauce dzieci i młodzieży.