„Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok”

„Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brok”


Nazwa beneficjenta: Gmina Brok

Całkowita wartość projektu:  490 000,00 zł

 Wartość dofinansowania: 80,00 % w kwocie 390 000,00 zł

 Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 Działanie: 5.2 „Gospodarka odpadami”

 Priorytet V:  „Gospodarka przyjazna środowisku”

Cel projektu: Stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiórki odpadów

Termin realizacji projektu: .30.06.2018 r.