Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Brok, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Brok:

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.
  • Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 lit. a, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Gminy (800 – 1600) akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  • Organizator wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  • Odpis z rejestru instytucji kultury może pełny lub skrócony.
  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
  • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.