Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok


 

 

 

 

 

Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne”

 

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Brok

 

Całkowita wartość projektu: 836 544,92 zł

 

Wartość dofinansowania: 69,40 % w kwocie 580 562,17

 

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020

 

Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

 

Priorytet V: Gospodarka przyjazna środowisku

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do zasobów kultury w gminie Brok poprzez następujące cele szczegółowe: udostępnienie nowej przestrzeni kulturalnej Gminy Brok, uatrakcyjnienie i rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok (w tym Gminnej Biblioteki Publicznej) w zakresie działalności edukacyjnej, scenicznej, kinowej i wystawienniczej oraz zwiększenie potencjału turystycznego Gminy Brok dzięki promocji gminnych zasobów kultury w Internecie.

 

Termin realizacji projektu: 31.03.2018 r.