Wybory samorządowe

1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dn. 8 kwietnia 2014 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Broku

2. Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

3. Uchwała Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie podziału Powiatu Ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

4. Uchwała Rady Gminy w Broku Nr XVII/96/2012 w sprawie podziału Miasta i Gminy Brok na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

5. Uchwała Rady Gminy w Broku Nr XX.120.2013 w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania

6. Uchwała Rady Gminy Nr XX/120/2013 w sprawie podziału Gminy Brok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

7. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brok z dnia 1 września 2014 r. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej na terenie miasta i gminy Brok w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

8. Zarządzenie Burmistrza Gminy Brok z dnia 2 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w trakcie kampanii wyborczej  w wyborach do  rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


9. Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

10. Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie złaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach smorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

11.Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołece z dnia 27 sierpnia 2014 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

12.Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 27 sierpnia 2014 r. dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

13. Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 września 2014 r.

14. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 26 września 2014 r. o składzie osobowym Komisji, jej siedzibie oraz  pełnionych dyżurach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

15. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 8 października 2014 r.

16. Uchwały Nr 1, Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 26 września 2014 r.

17. Informacja Burmistrz Gminy Brok ws. zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

18. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brok z dnia 15 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

19. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Broku o terminie i miejscu losowania  numerów list kandydatów komitetów wyborczych.

20. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Broku o terminie i miejscu losowania kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

21. Uchwała Nr 3-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

22. Uchwała Nr 4-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Broku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

23. Uchwała Nr 5-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych.

24. Uchwała Nr 6-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku w sprawie unieważnieniu rejestracji listy  kandydatów na radnych.

25. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Broku o skreśleniu i unieważnieniu zarejestrowanej listy kandydatów.

26. Uchwała Nr 7-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 12 kandydatów na radnych jest równa liczbie radnych wybierana w tym okręgu

27. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Broku o obsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy w Broku bez głosowania w Okręgu Wyborczym nr 12.

28. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 24.10.2014 o ponownym losowaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych.

29. Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Broku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

30. Uchwała Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

31. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Broku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

32. Uchwała Nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Brok.

33. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Broku z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Brok w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

34. Informacja Burmistrza Gminy Brok o sporządzeniu spisu wyborców.

35. Informacja o składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.